De stichting

Wat wil de Stichting?
De statuten van de Stichting De Kanteling Aa en Hunze spreken over ‘het  bevorderen van de belangen van de ingezetenen van de gemeente Aa en Hunze op cultureel gebied en voorts alles wat er rechtstreeks of zijdelings mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’. Dat kan de stichting doen door middel van eigen projecten of in samenwerking met passende organisaties. De stichting heeft geen eigen middelen, geen winstoogmerk en is afhankelijk van donaties en (project)subsidies.

Meer specifiek wil de stichting sociaal-culturele activiteiten organiseren met een verbindend karakter in de kleinere dorpsgemeenschappen van de gemeente Aa en Hunze. Het oogmerk is plattelandsontwikkeling door de sociale samenhang in de dorpen te versterken. Deze staat onder druk door onder andere bevolkingskrimp en het verlies van voorzieningen die verdwijnen of al verdwenen zijn naar de grotere kernen van de gemeente.

Hoe wil de Stichting haar doel bereiken?
De Stichting entameert projecten en activiteiten met een sociaal-cultureel accent binnen de kleinere dorpskernen. Het doel is om zoveel mogelijk bewoners te betrekken: jong en oud,  oorspronkelijke bewoners en ‘import’, hoog- of laaggeschoold. Door het weven van nieuwe, versterkende draden in het sociale weefsel organiseren we als het ware de cohesie opnieuw. Dat is nodig voor het behoud van een vitaal platteland in een vergrijzende samenleving.

Bestuur
Voorzitter: Hans van der Horst, Eexterveenschekanaal
Secretaris: Frans Wybe M. de Jong, Oud Annerveen
Penningmeester: Tjeerd van Ringelestein, Oud Annerveen
Contact algemeen en projecten?
Via het secretariaat. Mail: secretariaat@dekantelingaaenhunze.nl

Financieel steunen van de stichting of de projecten?
Heel graag!

Stichting De Kanteling Aa en Hunze is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI). Daardoor hoeft de Stichting geen belasting te betalen over uw schenking. Ook is binnen de regels die daarvoor gelden, uw gift aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/giften.
Overweegt u een gift of wilt u meer informatie, neem contact op met de penningmeester: penningmeester@dekantelingaaenhunze.nl

Ideeën voor projecten?
Laat het ons weten! secretariaat@dekantelingaaenhunze.nl